Hieronder vindt u een afschrift van de algemene voorwaarden van CASCO ICT Services. Indien de hier getoonde voorwaarden afwijken van de voorwaarden in het via deze website gepubliceerde pdf bestand, prevaleert de laatste.

Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden via onderstaande link. Indien u dat wenst kunt u een papieren exemplaar kosteloos aanvragen. De contactgegevens vindt u op de contact pagina van deze website. 

 

Download de algemene voorwaarden (pdf).


Hoofdstuk 1: Algemeen.

1.        Identificatie van de ondernemer
Deze algemene voorwaarden, hierna te noemen av, worden gebruikt door de eenmanszaak B.I.S. Business Information Shaping, tevens handelend onder de namen, BI Shaping, Business Information Shaping, CASCO ICT Services.
Contact gegevens:
B.I.S. Business Information Shaping
Boogschutter 160
1188 BX Amstelveen
KvK: 53852559
Tel: 020-785111
 
2.        Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, de termen die gescheiden zijn met een / zijn onderling uitwisselbaar en hebben dezelfde betekenis.
-             Ondernemer / Gebruiker / Leverancier: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
-             Opdrachtnemer: degene die opdrachten tot dienstverlening uitvoert of uit laat voeren, tevens  gebruiker van deze av.
-             Opdrachtgever / cliënt: de wederpartij van gebruiker.
-             Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
-             Consument: Een opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 
3.        Algemene bepalingen
3.1.      Deze voorwaarden bestaan uit een algemeen gedeelte en aanvullende voorwaarden per afgenomen dienst of product.
3.2.      Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3.3.      De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3.4.      Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3.5.      De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.6.      Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 
4.        Aanbiedingen en offertes
4.1.      Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
4.2.      De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
4.3.      De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4.4.      De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes ten behoeve van een consument zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4.5.      Indien het tarief voor de BTW van overheidswege stijgt, is gebruiker gerechtigd de offerte of aanbieding aan te passen aan het nieuwe tarief, zonder dat hierdoor de geldigheidsduur wordt verlengt.
4.6.      Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
4.7.      Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.8.      Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 
5.        Uitvoering van de overeenkomst
5.1.      Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
5.2.      Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.3.      De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5.4.      Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
5.5.      Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.6.      Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door gebruiker en of haar medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5.7.      Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 
6.        Wijziging van de overeenkomst
6.1.      Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2.      Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3.      Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
6.4.      Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
6.5.      In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.
 
7.        Contractduur en uitvoeringstermijn
7.1.      De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
7.2.      Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.
 
8.        Honorarium
8.1.      Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5, 6, 7 en 8 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 8 van dit artikel.
8.2.      Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
8.3.      Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
8.4.      Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
8.5.      Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden of een totale prijs van € 5000 of meer, kunnen de verschuldigde kosten naar wens van de gebruiker periodiek in rekening worden gebracht tenzij in deze av anders is bepaald. De periode en interval waarop de kosten in rekening worden gebracht is 1 maal per maand, of op enig ander nader overeengekomen moment.
8.6.      Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Indien gebruiker kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, ten aanzien van bijv. lonen de tarieven of prijzen aanmerkelijk zijn gewijzigd, is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen. Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
8.7.      In andere gevallen dan als bedoeld in artikel 8 onder lid 6. is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
8.8.      Gebruiker zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
8.9.      Indien opdrachtgever de door gebruiker kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van gebruiker genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.
 
9.        Betaling
9.1.      Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
9.2.      Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
9.3.      In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zelfs als de opdracht nog niet volledig is afgerond.
9.4.      Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 
10.     Eigendomsvoorbehoud.
10.1.   Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
10.2.   De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.3.   Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.4.   De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
10.5.   Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.6.   Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 
11.     Incassokosten
11.1.   Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
11.2.   Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
11.3.   De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 
12.     Onderzoek, reclames
12.1.   Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
12.2.   Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
12.3.   Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.
 
13.     Opzegging
13.1.   Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
13.2.   Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
13.3.   Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
13.4.   Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 
14.     Opschorting en ontbinding
14.1.   Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
-              Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
-              Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
-              opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
-              Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
14.2.   Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
14.3.   Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 
15.     Teruggave ter beschikking gestelde zaken
15.1.   Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
15.2.   Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen
 
16.     Aansprakelijkheid
16.1.   Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
16.2.   Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van gebruiker voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 5000 (Zegge: vijfduizend euro).
16.3.   In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
16.4.   Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
-              de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
-              de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;
-              redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
16.5.   Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
16.6.   De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten
 
17.     Vrijwaringen
17.1.   De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
17.2.   Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

18.     Risico-overgang
18.1.   Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
 
19.     Overmacht
19.1.   Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
19.2.   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
19.3.   Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
19.4.   Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
19.5.   Voorzoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 
20.     Geheimhouding
20.1.   Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
20.2.   Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 
21.     Intellectuele eigendom en auteursrechten
21.1.   Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
21.2.   Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
21.3.   Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 
22.     Monsters en modellen
22.1.   Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
22.2.   Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.
 
23.     Niet-overname personeel
23.1.   De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 
24.     Geschillen en toepasselijk recht
24.1.   De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
24.2.   Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
24.3.   Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 
25.     Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
25.1.   Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van de ondernemer, gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te <>. Een kopie van de av kan kosteloos worden opgevraagd per e-mail, of post. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
25.2.   De bepalingen in deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande opgave van redenen worden gewijzigd.

Hoofdstuk 2: Aanvullende voorwaarden voor de koop op afstand en overeenkomst op afstand.
1.        Definities
1.1.      De ondernemer die deze aanvullende voorwaarden hanteert.
1.2.      Overeenkomst op afstand: de overeenkomst, als bedoelt in artikel 7:46a BW.
1.3.      Koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop, als bedoelt in artikel 7:5 BW, is.
1.4.      Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn/haar recht op herroeping.
1.5.      Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen voornoemde bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
1.6.      Techniek voor communicatie op afstand: middel dat gebruikt kan worden voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Verkoper persoonlijk gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn.
                                                                                                                                        
2.        Aanbieding en totstandkoming overeenkomst op afstand
2.1.      Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Consument mogelijk te maken. Als Consument aan Verkoper gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Verkoper uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.2.      In geval de Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen betreft het een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet. Als het aanbod een beperkte geldingsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, vermeldt Verkoper dit uitdrukkelijk in het aanbod.
2.3.      Verkoper doet het aanbod vergezeld gaan van zodanige informatie dat voor de Consument duidelijk is welke rechten en plichten kleven aan de aanvaarding van het aanbod. Dat betreft in het bijzonder:
-         de identiteit van Verkoper: naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer;
-         de belangrijkste kenmerken van de zaak of de dienst;
-         de prijs inclusief belastingen;
-         de kosten van aflevering voor zover van toepassing;
-         de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;
-         het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
-         als de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand wordt berekend op een andere grondslag dan het basistarief: de hoogte van het geldende tarief.
-         de geldigheidsduur van het aanbod of de prijs;
-         de minimumduur van de overeenkomst bij periodieke levering van diensten of producten;
-         gegevens omtrent de garantie en omtrent de in het kader van de overeenkomst op afstand aangeboden diensten.
2.4.      Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.5.      Als Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan Consument de overeenkomst ontbinden.
2.6.      Tijdig bij de nakoming van de koop op afstand en, voor zover het niet aan derden af te leveren zaken gaat, uiterlijk bij aflevering, verstrekt Verkoper schriftelijk of middels een de Consument toegankelijke duurzame gegevensdrager,de volgende gegevens, behalve als zij reeds zijn verstrekt voordat de koop op afstand werd gesloten;
-         de voorwaarden waaronder en op welke wijze waarop de consument van zijn/haar herroepingsrecht gebruik kan maken danwel een duidelijke melding ter zake van het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
-         het bezoekadres (van de vestiging) van de Verkoper waar de Consument zijn/haar klachten kan ventileren;
-         voor zover van  toepassing; gegevens omtrent de geldende garantie en aangeboden service(diensten) in het kader van de koop op afstand
-         de vereisten voor opzegging van de overeenkomst in geval de koop op afstand langer duurt dan één jaar dan wel een onbepaalde duur heeft.
2.7.      In geval de Verkoper de verplichting heeft een reeks van producten of diensten te leveren, is artikel 2.6 van deze voorwaarden alleen van toepassing op de eerste levering daarvan.       
 
3.        Herroepingsrecht
3.1.      Bij aankoop van producten en/ of diensten op afstand heeft de Consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van zeven werkdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van ontvangst van het product door of namens de Consument of te rekenen vanaf het sluiten van de overeenkomst indien het een dienst betreft.
3.2.      Tijdens deze termijn zal Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal hel product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Verkoper retourneren, conform de door Verkoper bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
3.3.      Indien Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de rechtstreekse kosten van terugzending/herroeping voor zijn rekening.
3.4.      Indien Consument een bedrag betaald heeft, zal Verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
3.5.      Het herroepingsrecht is uitgesloten bij de koop op afstand van zaken:
a)       waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de Verkoper geen invloed heeft;
b)       die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
c)        die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
d)       die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
e)       die snel kunnen bederven of verouderen;
f)        betreffende audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de Consument de  verzegeling daarvan heeft verbroken;
g)       betreffende kranten en tijdschriften.
 
3.6.      Het herroepingsrecht is uitgesloten bij de levering van diensten:
a)       waarvan de nakoming met instemming van de Consument is begonnen voordat de termijn van zeven werkdagen van het herroepingsrecht is verstreken;
b)       betreffende weddenschappen en loterijen.
 
Hoofdstuk 3: Aanvullende voorwaarden voor de dienst support en consultancy / advisering.

1.        Definities
1.1.      Support: Het verhelpen of helpen bij het verhelpen van een probleem van opdrachtgever waarvoor opdrachtgever de hulp van de opdrachtnemer heeft ingeroepen.
1.2.      Consultancy / advisering: het geven van deskundig advies op een bepaald gebied.
1.3.      Dienstverlening op locatie: Dienstverlening die opdrachtgever verleent bij de opdrachtgever thuis, op kantoor of een door opdrachtgever aangewezen locatie.
1.4.      Dienstverlening per e-mail: Dienstverlening waarbij de oplossing of het advies door middel van elektronische post (e-mail) wordt gegeven.
1.5.      Dienstverlening per telefoon: Dienstverlening waarbij de opdrachtgever diensten verleent via een telefonische verbinding. Dit kan zijn, per vast netwerk, Voice over IP (VOIP) of het mobiele telecommunicatiesysteem.
1.6.      Dienstverlening per 0900 of betaald servicenummer: Dienstverlening waarbij de opdrachtgever belt met een 0900 of betaald servicenummer van opdrachtnemer.
1.7.      Dienstverlening op afstand: dienstverlening die opdrachtnemer geeft door in te loggen op het (computer) systeem van opdrachtgever.
1.8.      Online helpdesksysteem of ticketsysteem: Een communicatiesysteem via de website van ondernemer, waarbij opdrachtgever verzoeken tot dienstverlening kan ingeven en daarbij kan aangeven wat voor dienst hij wenst en op welke manier hij dit wenst.
1.9.      Initiële duur: De minimale duur van een overeenkomst zoals die tijdens het aangaan van de overeenkomst is bepaald.
1.10.   CPI: consumenten prijs index, inflatie cijfer gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 
2.        Abonnementen
2.1.      Abonnementen worden in beginsel  aangegaan voor de duur van 12 maanden tenzij in de overeenkomst een andere termijn is bepaald.
2.2.      Abonnementen worden maandelijks vooraf gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
2.3.      Indien een abonnement een maandelijks terugkerend tegoed, van welke aard dan ook, bevat, worden niet genoten of resterende tegoeden niet meegenomen naar een volgende maand, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.4.      Een abonnement wordt steeds stilzwijgend met de initiële duur van de overeenkomst verlengt tenzij anders is overeengekomen, of sprake is van hetgeen in 2.4.1 is bepaald.
2.4.1.    In geval opdrachtgever een consument is, is hij gerechtigd de overeenkomst na de initiële duur per maand op te zeggen.
2.4.2.    Eventuele kortingen die zijn bedongen of aangeboden vanwege betaling ineens komen na de initiële duur te vervallen. Het abonnement wordt dan voortgezet tegen het tarief exclusief de korting, dat gold ten tijde van het aangaan van de overeenkomst
2.5.      Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen een abonnement, na de initiële duur, schriftelijk opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor een overeenkomst met een initiële duur van tenminste 12 maanden, of een opzegtermijn van 2 maanden voor een overeenkomst met een initiële duur van minder dan 12 maanden. Hetgeen in artikel 2.4.1 is bepaald is tevens van toepassing.
2.6.      Opdrachtnemer kan een abonnement, vanwege zwaarwegende bedrijfs-, personele-, economische- of technische redenen met onmiddellijke ingang opzeggen.
2.6.1.    In geval een opzegging plaats vindt als bedoelt in 2.6, is de opdrachtnemer gehouden het abonnementsgeld in evenredigheid met nog niet genoten diensten, binnen 30 dagen na opzegging terug te betalen.
2.7.      Een opdrachtgever die de overeenkomst wenst te ontbinden voordat de initiële duur is verstreken, is gehouden een afkoopsom te betalen van vijftig procent van het resterende nog te betalen perioden tenzij anders overeengekomen.
2.7.1.    Opdrachtgever verliest bij ontbinding als bedoelt in 2.7, direct al zijn rechten en vorderingen die hij uit hoofde van de overeenkomst genoot of nog zou genieten.
2.7.2.    Een ontbinding als bedoelt in 2.7 kan door opdrachtnemer om zwaarwegende redenen worden geweigerd.
2.8.      Het is de opdrachtnemer toegestaan de prijs van een abonnement jaarlijks per 1 februari van het lopende abonnementsjaar, te verhogen met een door hem bepaald percentage, tot ten hoogste vijf procent, of indien de gerapporteerde CPI, hoger is dan vijf procent, met het percentage van ten hoogste het CPI.
2.8.1.    Een prijsverhoging als bedoelt in 2.8 is alleen toegestaan indien de overeenkomst meer dan 5 maanden voor de beoogde datum van de prijsverhoging, is ingegaan.
2.8.2.    In geval opdrachtgever een consument is, is hij gerechtigd, bij een prijsstijging als bedoelt in artikel 2.2., de overeenkomst binnen 14 dagen, nadat hij de prijsverhoging heeft vernomen schriftelijk te ontbinden.
2.8.3.    In geval van een dergelijke ontbinding verliest de opdrachtgever alle rechten en aanspraken die hij uit hoofde van het abonnement genoot, met onmiddellijke ingang.
 
3.        Tarieven
3.1.      Tarieven staan vermeldt in de prijslijst, op de website of enige andere publicatie van de ondernemer.
3.2.      Buiten reguliere kantoortijden, te weten maandag t/m vrijdag, van 08.30 tot 17.30 uur, geldt een toeslag op de geldende tarieven volgens onderstaande bepalingen, tenzij anders overeengekomen:
3.2.1.    Maandag tot en met vrijdag: 17.30-21.00u: 25% toeslag op alle tarieven.
3.2.2.    Maandag tot en ment vrijdag: Voor 08.30 uur en na 21.00 uur: 100%
3.2.3.    Zaterdagen en Zon- en Feestdagen: van 09.30 tot 17.00 uur: 50%.
3.2.4.    Zaterdagen en Zon- en Feestdagen Voor 09.30 en na 17.00 uur: 150%
3.3.      Voor een spoedopdracht geldt een toeslag van 100% op de geldende tarieven, inclusief eventuele toeslag wegens werkzaamheden buiten kantooruren als vermeldt in 3.2, tenzij anders is overeengekomen. Van spoed is sprake indien de opdrachtgever binnen 4 uur op locatie geholpen wenst te worden.
3.4.      Bovengenoemde toeslagen gelden niet voor diensten verleent via 0900 service nummers.
3.5.      De opdrachtnemer mag in de overeenkomst niet voorziene kosten of extra diensten die hij in opdracht van of namens opdrachtgever levert of aanschaft, doorberekenen aan opdrachtgever. Hieronder vallen o.a., licentiekosten, materiaalkosten, etc.
 
4.        Dienstverlening op locatie
4.1.      Afrekening vindt plaats op basis van de gewerkte tijd.
4.1.1.    Opdrachtnemer heeft het recht om 5 minuten pauze per uur als gewerkte tijd te berekenen. Een eventuele lunchpauze geldt niet als gewerkte tijd.
4.1.2.    Het eerste half uur is altijd gewerkte tijd, zelfs als de werkelijke tijd aanwezig op locatie korter was, tenzij de no cure no pay garantie van toepassing is.
4.1.3.    Na het eerste half uur wordt er door opdrachtgever betaalt per kwartier.
4.1.4.    Er wordt vanaf de 6e minuut per onvolledig kwartier naar boven afgerond. D.w.z. 20 minuten = 1 kwartier, 21-30 minuten = 2 kwartier.
4.2.      Opdrachtnemer is gerechtigd voorrijkosten, vervoerskosten en parkeerkosten door te berekenen. De voorrijdkosten bedragen per kilometer, tenzij anders overeengekomen:
-         0,35 euro voor ritten tot 25 kilometer;
-         0,50 euro voor ritten tussen 25 en 50 kilometer;
-         1,00 euro voor ritten langer dan 50 kilometer.
4.3.      De opdrachtgever en opdrachtnemer komen in onderling overleg een datum en tijdstip overeen waarop het bezoek zal plaats vinden.
4.3.1.    Opdrachtnemer hanteert een wachttijd van 15 minuten, alvorens bij geen gehoor hij zal vertrekken.
4.3.2.    Eventuele wachttijd mag, als gewerkte tijd, doorberekend worden aan opdrachtgever.
4.3.3.    Bij verhindering van de zijde van de opdrachtgever, dient hij ten minste 24 uur van te voren te annuleren, bij gebreke waarvan, dit beschouwt wordt als geen gehoor.
4.3.4.    Indien de opdrachtnemer, meer dan 45 minuten na het afgesproken tijdstip arriveert, mag opdrachtgever de overeenkomst ontbinden, tenzij het niet aan opdrachtnemer is toe te rekenen dat hij verlaat is. Van niet toe te rekenen verlating is in ieder geval sprake:
-         Vertraging als gevolg van extreme weersomstandigheden;
-         Vertraging als gevolg van een onvoorziene omstandigheid.
4.3.5.    Opdrachtnemer dient de locatie veilig en ongehinderd te kunnen bereiken.
4.3.6.    Opdrachtnemer dient, ter zijner beoordeling, op locatie veilig, wettig en ongehinderd te kunnen werken. Opdrachtnemer heeft recht op een rookvrije werkomgeving.
4.3.7.    Opdrachtnemer mag door opdrachtgever of door personen aanwezig op locatie niet onheus, fysiek of lichamelijk gewelddadig of onzedelijk worden bejegend.
4.3.8.    Het is opdrachtnemer toegestaan het bezoek vroegtijdig te beëindigen indien er sprake is van een omstandigheid als genoemd in 4.3.5, 4.3.6 of 4.3.7 in welk geval hij zal vertrekken. In dat geval of in geval van een geen gehoor is opdrachtnemer gerechtigd een bezoek van ten minste 1 uur te berekenen, evenals alle overige door opdrachtnemer gemaakte kosten. Tevens is hij gerechtigd alle al gewerkte uren in rekening te brengen zelfs als de werkzaamheden nog niet zijn afgerond.
 
5.        Dienstverlening op afstand.
5.1.      Deze dienstverlening wordt, indien het een consumenten verkoop betreft, beschouwd als een dienst waarvan de nakoming met instemming van de Consument is begonnen voordat de termijn  van zeven werkdagen van het herroepingsrecht is verstreken.
5.2.      De overeenkomst komt tot stand zodra een medewerker middels een afstandsbedieningssessie verbinding heeft gelegd met  het (computer)systeem van opdrachtgever, en eindigt zodra deze verbinding is gesloten.
5.3.      Afrekening vindt plaats per hele minuut volgens het geldende tarief. Minuten worden derhalve afgerond naar boven.
5.4.      Het is opdrachtgever toegestaan vooraf een borgstelling of aanbetaling te vragen voor een bedrag equivalent aan een dienstverlening van maximaal 15 minuten.
5.4.1.    De aanbetaling of borg wordt door opdrachtnemer binnen 7 dagen aan opdrachtgever terugbetaald  indien de dienstverlening korter was dan waarvoor aanbetaald werd.
5.5.      Opdrachtgever dient zelf de afstandsbedieningssoftware via de website te downloaden en te installeren en is verantwoordelijke voor de goede werking daarvan.
 
6.        Dienstverlening per 0900 of betaald servicenummer.
6.1.      De overeenkomst komt tot stand zodra de opdrachtgever verbinding heeft met de telefoonlijn van de opdrachtnemer.
6.2.      Afrekening vindt plaats via de telefoonrekening en onder voorwaarden van de telefonie provider van opdrachtgever volgens het als dan geldende en van te voren kenbaar gemaakte tarief.
6.2.1.    Ondernemer wijst bij deze op het feit dat bellen via een mobiel prepaid of abonneenummer extra hoge telefoonkosten voor beller met zich mee kan brengen.
6.3.      Ondernemer verleent in geen enkel geval restitutie voor gemaakte kosten via de telefoon.
6.4.      Een dienstverlening per servicenummer kan per keer maximaal 50 minuten duren, waarna de opdrachtgever opnieuw dient te bellen.
 
7.        Dienstverlening per telefoon
7.1.      Deze dienstverlening wordt, indien het een consumenten verkoop betreft, beschouwd als een dienst waarvan de nakoming met instemming van de Consument is begonnen voordat de termijn  van zeven werkdagen van het herroepingsrecht is verstreken.
7.2.      Indien deze dienstverlening aanvullend of ter ondersteuning van een andere dienstverlening is en plaats vindt op initiatief van de ondernemer, is opdrachtgever daarvoor geen (extra) kosten verschuldigd.
7.3.      Indien deze dienstverlening strekt tot het geven van advies, consultancy of support die primair via de telefoon wordt gegeven, dan geldt het  tarief en de voorwaarden alsof het een dienstverlening op afstand betreft, zoals die is gepubliceerd door de ondernemer of een uurtarief dat in een eerdere overeenkomst is afgesproken.
7.4.      In alle overige gevallen komen opdrachtgever en opdrachtnemer mondeling of schriftelijk een tarief en overeenkomst overeen.
 
8.        Dienstenverlening per e-mail
8.1.      Deze dienstverlening wordt, indien het een consumenten verkoop betreft, beschouwd als een dienst waarvan de nakoming met instemming van de Consument is begonnen voordat de termijn  van zeven werkdagen van het herroepingsrecht is verstreken.
8.2.      In dit artikel wordt onder diensten per e-mail ook verstaan: korte tekstberichten die via de website of het helpdesksysteem van opdrachtnemer worden verzonden of verspreidt.
8.3.      De overeenkomst komt tot stand zodra opdrachtnemer het verzoek tot dienstverlening per e-mail van opdrachtgever heeft geaccepteerd en de opdrachtgever per e-mail aan opdrachtnemer een suggestie ter oplossing van het probleem heeft geboden of een advies heeft gegeven.
8.4.      Afrekening vindt plaats per keer dat opdrachtgever een verzoek tot dienstverlening heeft ingediend. Opdrachtgever is geen kosten verschuldigd als hij het verzoek tot dienstverlening intrekt of annuleert voordat opdrachtnemer deze in behandeling heeft genomen.
8.5.      Per opdracht kan en zal een enkel verzoek (vraag, probleem, advies) worden behandelt. Opdrachtnemer is gerechtigd een verzoek dat duidelijk uit twee of meer niet gerelateerde onderdelen bestaat per afzonderlijk onderdeel te factureren.
 
9.        Diensten verleent via andere communicatie via het Internet
9.1.      In dit artikel wordt onder andere communicatie via het Internet verstaan: alle communicatie die via het internet verloopt zoals maar niet beperkt chat en voice over ip (voip)
9.2.      Deze dienstverlening wordt, indien het een consumenten verkoop betreft, beschouwd als een dienst waarvan de nakoming met instemming van de Consument is begonnen voordat de termijn  van zeven werkdagen van het herroepingsrecht is verstreken.
 
10.     Gebruik van het Online helpdesksysteem
10.1.   Deze dienstverlening wordt, indien het een consumenten verkoop betreft, beschouwd als een dienst waarvan de nakoming met instemming van de Consument is begonnen voordat de termijn  van zeven werkdagen van het herroepingsrecht is verstreken.
10.2.   In dit artikel wordt verstaan onder:
-         ticket: een ingevulde aanvraag voor dienstverlening via het online helpdesksysteem. Het ticket wordt aangemaakt zodra de opdrachtgever op Verzenden of verzend aanvraag klikt.
-         Afhandelen: het door de opdrachtnemer geven van: een oplossing voor een probleem; een passend advies; of aandragen van een alternatief indien het probleem niet opgelost kan worden.
10.3.   Gebruik door opdrachtgever van het online helpdesksysteem vindt plaats op eigen risico, opdrachtnemer garandeert op geen enkele wijze de goede werking van het systeem.
10.4.   Opdrachtgever kan een ticket annuleren via het helpdesksysteem. Zolang het ticket niet is aanvaard (= in behandeling is genomen) door opdrachtnemer, is de annulering kosteloos.
10.5.   Zodra de opdrachtnemer een ticket aanvaart komt in beginsel een overeenkomst tot stand.
10.6.   Opdrachtnemer aanvaardt de opdracht door het ticket in het helpdesksysteem de status in behandeling te geven, en de opdrachtgever daarvan per e-mail, of anderszins op de hoogte te stellen.
10.7.   Opdrachtnemer zal een aanvaard ticket binnen 3 werkdagen, of een andere, nader overeengekomen termijn, afhandelen.
10.7.1. Indien een ticket niet binnen de in 10.7 gestelde termijn wordt afgehandeld is opdrachtgever gerechtigd het ticket zonder kosten te annuleren, tenzij de termijn door een aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid wordt overschreden.
10.8.   Opdrachtgever is gerechtigd ten behoeve van de afhandeling van het ticket, de facturatie en de administratie, de contactgegevens van opdrachtgever op te slaan, aan derden te verstrekken en te gebruiken.

Hoofdstuk 4: Aanvullende voorwaarden voor de no cure, no pay garantie of geen oplossing niet betalen garantie

1.        Definities:
1.1.      Naar behoren oplossen:  Het apparaat of de software of hardware is (weer) geschikt voor normaal gebruik of het gebruik waarvoor het normaliter of naar opgave van de fabrikant of leverancier bedoelt is.
1.2.      Compatibiliteit en of compatible zijn: De hardware en of software is volgens officiële opgave van de maker, fabrikant of leverancier daarvan, volledig geschikt voor het gebruik in een bepaalde configuratie, op een besturingssysteem of apparaat of in of met een combinatie daarvan.
1.3.      Software: digitale programmatuur zoals, maar niet beperkt tot, applicaties, drivers, firmware, websites, webapplicaties
1.4.      Bug: Tekortkoming, fout of programmeerfout in software
1.5.      Binnen een redelijke termijn: Binnen 8 gewerkte uren na aanvang van de werkzaamheden, tenzij met opdrachtgever van te voren een andere termijn is afgesproken. Eventuele (wettelijk verplichte) pauzes of wachttijd tellen niet als gewerkte uren.
 
2.        No cure no pay garantie:
2.1.      Is een extra garantie bovenop de garanties die opdrachtgever uit hoofde van de wet, de overeenkomst of de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden toekomt.
2.2.      Is een onlosmakelijk onderdeel van de algemene voorwaarden van de ondernemer.
2.3.      Houdt in dat de opdrachtgever de kosten zoals vermeldt in lid 4 (vier) niet verschuldigd is indien de opdrachtnemer als gevolg van een gebrek of tekort aan kunde of deskundigheid, het probleem of de vraag van opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde behoorlijke termijn naar behoren kan oplossen.
2.4.      Onder “naar behoren oplossen” wordt onder andere ook verstaan:
2.4.1.    Het terugbrengen naar een staat of hoedanigheid van voor het moment waarop het probleem zich voor doet of deed, zelfs als dit verlies van gegevens of functionaliteit inhoudt.
2.4.2.    Het terugbrengen naar een staat of hoedanigheid zoals het zich bevond of normaal gesproken bevindt vanaf de fabriek, leverancier of verkoper , zelfs als dit verlies van gegevens of functionaliteit inhoudt.
2.4.3.    Het bieden van een redelijk alternatief dat dezelfde of vergelijkbare functionaliteit beidt en geschikt is voor hetzelfde soort gebruik.
 
3.        De No Cure no pay garantie is alleen van toepassing bij opdrachten die op locatie van de opdrachtgever worden uitgevoerd. Telefonische-, e-mail- of hulp op afstand diensten alsmede de levering van goederen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie.
 
4.        De No Cure no pay garantie behelst de  volgende kosten:
4.1.      De voorrijkosten, indien van toepassing
4.2.      Het uurloon, berekend volgens het op moment van aangaan van de opdracht geldende tarief.
 
5.        Van de garantie zijn de volgende kosten uitgesloten:
5.1.      Alle indirecte kosten; zoals, maar niet beperkt tot  materiaal, licenties, media, hardware of software, aangeschaft in opdracht van of namens de opdrachtgever.
5.2.      Telefoonkosten, indien opdrachtnemer namens opdrachtgever een externe deskundige, collega, of leverancier of verkoper van diensten en of producten van de opdrachtgever raadpleegt of heeft geraadpleegd.
5.3.      Alle overige kosten.
 
6.        Van deze garantie zijn in ieder geval uitgesloten het niet naar behoren kunnen oplossen als:
6.1.1.          Enig storing, gebrek, onderbreking of defect in de levering van diensten van openbare nutsbedrijven, waaronder, maar niet beperkt tot, levering van energie, telefonie-, kabel-, of internetdiensten,  aan opdrachtgever, de oplossing in de weg staan of hebben gestaan.
6.1.2.          Enig technische storing, gebrek of defect in enige installatie of apparatuur van de opdrachtgever de oplossing in de weg staan of hebben gestaan.
6.1.3.          Het probleem mede, gedeeltelijk of geheel wordt veroorzaakt door niet compatible zijn van een apparaat, software, besturingssysteem of enig ander middel, van of in gebruik van opdrachtgever.
6.1.4.          Gevolg van een bug in enige software van of in gebruik van opdrachtgever
6.1.5.          De opdrachtgever of diens vertegenwoordiger de toegang tot de locatie waar de werkzaamheden plaats vinden of gaan vinden niet verleent of blokkeert, of hij niet thuis of op locatie wordt aangetroffen.
6.1.5.1.    Opdrachtnemer neemt een wachttijd van ten hoogste vijftien minuten in acht al vorens te vertrekken.
6.1.6.          Opdrachtgever de werkzaamheden van opdrachtnemer, voor het verstrijken van de redelijke termijn heeft af- of onderbroken  of voor een voorgestelde oplossing geen toestemming heeft gegeven deze uit te voeren.
6.1.7.          De opdrachtgever niet beschikt over de juiste en werkende login gegevens, waaronder maar niet beperkt tot, gebruikersnaam en wachtwoord, indien dit van toepassing is.
6.1.8.          De opdrachtgever niet beschikt over de juiste en of vereiste licenties en of licentiecodes en of hij niet gerechtigd is tot gebruik hiervan, indien dit van toepassing is.
6.1.9.          De opdrachtgever niet beschikt over de juiste en of werkende installatiemedia en of indien hij niet gerechtigd is tot gebruik hiervan, indien dit van toepassing is.
6.1.10.       De opdrachtnemer enig onwettige, onveilige of ongeoorloofde handeling zou moeten uitvoeren om het probleem op te lossen.
6.1.11.       Indien de opdrachtnemer naar zijn oordeel het bezoek voortijdig afbreekt als gevolg van:
6.1.11.1. Een calamiteit, (natuur)ramp, brand, of indien hij gehoor geeft aan enig officiële verordening of sommatie van de autoriteiten.
6.1.11.2. De werkzaamheden niet meer veilig kunnen worden voortgezet.
6.1.11.3. Het aantreffen van onwettig of onzedelijk materiaal of moeten uitvoeren van onwettige handelingen, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot, illegale software, piraterij, kinderporno grafisch of ander onzedelijk materiaal.
6.1.12.       De opdrachtnemer door opdrachtgever of enig ander persoon aanwezig op de locatie, onheus, oneerlijk of onethisch wordt bejegend, waaronder maar niet beperkt tot bedreiging, schelden of het gebruik van mondeling of fysiek geweld.
 
7.        Overige bepalingen.
7.1.      De ondernemer of diens vertegenwoordiger is ten alle tijden en zonder voorafgaande notificatie of opgave van redenen gerechtigd deze garantie te stoppen, op te schorten, de voorwaarden te wijzigen of bepaalde diensten, producten of services daarvan buiten te sluiten of te beperken.
7.2.      De ondernemer, opdrachtnemer of diens vertegenwoordiger is bevoegd per opdracht  van te voren te bepalen of deze is uitgesloten van deze garantie, mits, indien van uitsluiting spraken is, hij dit van te voren aan opdrachtgever mondeling, via elektronische communicatie of schriftelijk kenbaar maakt of heeft gemaakt.
7.3.      De ondernemer, opdrachtnemer of diens vertegenwoordiger kan op een andere dienst dan genoemd in deze aanvullende voorwaarden, de no-cure no pay garantie van toepassing verklaren, waarvoor dan in beginsel alle voorwaarden uit dit hoofdstuk van toepassing zijn. In een dergelijk geval is de no cure no pay garantie niet algemeen van aard maar slechts geldig op de overeenkomst waarin de no cure no pay garantie expliciet van toepassing is verklaard.

Hoofdstuk 5: Aanvullende voorwaarden voor de dienst “Ontwikkeling en onderhoud van een website”
1.        Toepasselijkheid
1.1.      De bepalingen van dit hoofdstuk zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van het hoofdstuk Algemeen. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van het hoofdstuk Algemeen en de bepalingen van het onderhavige hoofdstuk, prevaleren deze laatste.
 
2.        Specificaties van de website
2.1.      Indien cliënt niet reeds vóór of bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een – al dan niet globaal - ontwerp of prototype van de te ontwikkelen website aan leverancier heeft verstrekt, zullen partijen in goed overleg schriftelijk specificeren welke website ontwikkeld dient te worden. Partijen erkennen over en weer dat goede samenwerking en goede onderlinge communicatie cruciaal is voor het goed specificeren, ontwerpen en ontwikkelen van een website. De samenwerking en onderlinge communicatie zullen in voorkomend geval zoveel mogelijk geschieden met inachtneming van de tussen partijen overeengekomen projectorganisatie, afspraken en/of procedures.
2.2.      De specificaties van de te ontwikkelen website kunnen betrekking hebben op de stijl en het aantal van de door leverancier te ontwikkelen webpagina’s (waaronder ‘homepage’ en vervolgpagina’s) en de in de website op te nemen of te verwerken tekstbestanden, formulieren, logo’s, foto- en videobeelden, grafische bestanden, geluid, codes en/of ander materiaal. De specificaties of het ontwerp dienen tevens duidelijk te maken welke functionele, esthetische en technische eigenschappen de website dient te hebben, zoals het gebruik van frames en e-mailfaciliteiten. De specificaties kunnen tevens de communicatieve doeleinden en de taal of talen van de website behelzen.
2.3.      Partijen zullen tijdig overeenkomen welke informatie en welk materiaal voor opname of verwerking in de website door de leverancier zullen worden ontwikkeld, en welke informatie en welk materiaal door cliënt of een door cliënt in te schakelen derde aan leverancier zullen worden aangeleverd. Ingeval een zodanige afspraak niet tot stand komt, geldt dat cliënt de voor opname of verwerking in de website benodigde materialen aanlevert.
2.4.      Cliënt staat steeds in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan leverancier verstrekte gegevens, specificaties en ontwerpen, ook indien die gegevens, specificaties en ontwerpen van een derde afkomstig zijn. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn voor rekening en risico van cliënt.
2.5.      Leverancier is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat cliënt de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. Cliënt verplicht zich onvolkomenheden in de specificaties of het ontwerp van de te ontwikkelen website, welke hem bekend zijn of redelijkerwijs bekend moeten zijn, steeds zo spoedig en volledig mogelijk aan leverancier te melden.
2.6.      Indien de inhoud en/of vormgeving van de website geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te maken keuzes, zal leverancier deze keuzes maken, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de hem bekende ideeën en uitgangspunten van cliënt.
 
3.        Ontwikkeling van website
3.1.      Leverancier zal de website met zorg ontwikkelen, één en ander zoveel mogelijk met inachtneming van de specificaties of het ontwerp van de website en - in voorkomend geval - met inachtneming van de met cliënt schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, methoden, technieken, afspraken en/of procedures. Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan leverancier verlangen dat cliënt zich schriftelijk geheel en onvoorwaardelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp. Leverancier is gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop cliënt zich schriftelijk geheel en onvoorwaardelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp.
3.2.      Cliënt zal de voor opname of verwerking in de website benodigde materialen tijdig, met inachtneming van de in de overeenkomst genoemde termijnen en in een door leverancier te bepalen formaat aanleveren.
3.3.      Leverancier is gerechtigd op basis van de hem verstrekte specificaties een concept of prototype van de te ontwikkelen website te maken. Leverancier kan de verdere ontwikkeling van de website opschorten totdat cliënt het concept of prototype schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.4.      De ontwikkelwerkzaamheden van leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
3.5.      Indien leverancier voor opname of verwerking van een of meer tekstbestanden in de website één of meer vertalingen nodig heeft, zal cliënt op eigen kosten zorg dragen voor deze vertalingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien leverancier zorg draagt voor de vertaling, zal hij de daaraan verbonden kosten bij cliënt in rekening brengen of doen brengen.
3.6.      Indien is overeengekomen dat de ontwerp- en ontwikkeldiensten in fasen zullen plaatsvinden, is leverancier gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.7.      Binnen de door leverancier te bepalen grenzen van redelijkheid zal leverancier bij de uitvoering van de ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden redelijke en tijdige instructies van de zijde van cliënt in acht nemen, mits leverancier die instructies technisch en anderszins verantwoord acht.
3.8.      Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is leverancier niet verplicht een domeinnaam voor de website bij de daarvoor bestemde instanties aan te vragen.

4.        Aflevering en installatie
4.1.      Tenzij leverancier op grond van de overeenkomst de website op zijn eigen of een door client ingehuurd computersysteem ten behoeve van cliënt zal ‘hosten’, zal leverancier de website op een door hem te bepalen informatiedrager en in een door hem te bepalen vorm aan cliënt afleveren.
4.2.      Uitsluitend indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen, zal leverancier de website bij cliënt of bij een door de cliënt aangewezen derde (host-provider) installeren.
 
5.        Acceptatietest en acceptatie
5.1.      Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt cliënt de website in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van leverancier op grond van de garantieregeling van artikel 10 van dit hoofdstuk.
5.2.      Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen, is het bepaalde in de artikelen 5.3 tot en met 5.10 van dit hoofdstuk van toepassing.
5.3.      Waar in dit hoofdstuk sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties. Van een fout is alleen sprake indien cliënt deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Cliënt is gehouden van fouten onverwijld melding aan leverancier te maken.
5.4.      Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is cliënt niet gerechtigd de website voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Leverancier kan steeds verlangen dat cliënt met voldoende gekwalificeerd personeel een deugdelijke test van voldoende omvang en diepgang uitvoert op de (tussen-)resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan leverancier worden gerapporteerd.
5.5.      Indien een acceptatietest is overeengekomen, is cliënt verplicht onder zijn volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid te toetsen of de afgeleverde website beantwoordt aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties. Tenzij schriftelijk anders overeenkomen, is de door of namens leverancier eventueel verleende bijstand bij het uitvoeren van een acceptatietest geheel voor rekening en risico van cliënt.
5.6.      De website zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
5.6.1.    indien tussen partijen niet is overeengekomen dat cliënt een acceptatietest uitvoert: bij de aflevering of, indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
5.6.2.    indien tussen partijen wel is overeengekomen dat cliënt een acceptatietest uitvoert: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
5.6.3.    indien leverancier vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 5.7 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 5.8 aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking hiervan zal de website, indien cliënt daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
5.7.      Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de website fouten bevat, zal cliënt leverancier uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen.
5.8.      Acceptatie van de website mag niet worden onthouden op gronden die niet verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de website redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van leverancier om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 10, indien toepasselijk, te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de website die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals stijl, esthetische aspecten en aspecten betreffende de vormgeving.
5.9.      Indien de website in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.
5.10.   Acceptatie van de website op een der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat leverancier gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake het ontwerpen en ontwikkelen van de website en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door leverancier is overeengekomen, van zijn verplichtingen inzake installatie van de website. Acceptatie van de website doet niets af aan de rechten van cliënt op grond van artikel 5.8 betreffende kleine fouten en artikel 10 betreffende garantie.
 
6.        Gebruiksrecht
6.1.      Leverancier stelt de in opdracht van cliënt ontwikkelde website en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik aan cliënt ter beschikking.
6.2.      Leverancier verleent cliënt slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet- sublicentieerbaar recht tot gebruik van de website.
6.3.      De terbeschikkingstelling van gebruikersdocumentatie geschiedt in papieren dan wel digitale vorm. De leverancier beslist over de vorm en de taal waarin de gebruikersdocumentatie wordt verstrekt

7.        Onderhoud en beheer
7.1.      Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is leverancier niet gehouden tot de terbeschikkingstelling van de voor het gebruik, onderhoud en beheer van de website benodigde hulpprogrammatuur en/of een zogeheten ‘content managementsysteem’.
7.2.      Indien partijen in afwijking van artikel 7.1 overeenkomen dat leverancier tevens de voor het gebruik, onderhoud en het beheer van de website benodigde hulpprogrammatuur en/of een ‘content managementsysteem’ ter beschikking dient te stellen, kan leverancier verlangen dat cliënt daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat.
7.3.      Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn in de prestatieverplichtingen van leverancier niet begrepen het onderhoud en/of beheer van de website en het verlenen van ondersteuning aan de technische en inhoudelijke beheerders van de website.
7.4.      Indien partijen in afwijking van artikel 7.3 overeenkomen dat leverancier tevens onderhouds- en beheerdiensten dient te leveren, kan leverancier verlangen dat cliënt daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat. De inhoud en omvang van deze dienstverlening zal daarbij tevens worden overeengekomen, bij gebreke waarvan de verplichting van leverancier beperkt is tot zich naar beste kunnen inspannen om fouten in de weergave van de website en in de technische werking van de website binnen redelijke termijn te herstellen.
 
8.        Duur van de terbeschikkingstelling en onderhoud
8.1.      De in opdracht van cliënt ontwikkelde website wordt aan cliënt ter beschikking gesteld voor de tussen partijen overeengekomen duur. Bij gebreke van een tussen partijen overeengekomen duur is de gebruiksduur niet in tijd beperkt en kan leverancier het gebruiksrecht niet doen eindigen, mits cliënt stipt al zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens leverancier nakomt.
8.2.      In voorkomend geval zal cliënt terstond na het einde van het gebruiksrecht van de website alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de website aan leverancier retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat cliënt bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal cliënt van zodanige vernietiging leverancier onverwijld schriftelijk melding maken.
8.3.      De overeenkomst tot het verlenen van onderhouds- en/of beheerdiensten wordt in voorkomend geval aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij cliënt of leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de betreffende periode.
 
9.        Vergoeding
9.1.      Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwerpen en ontwikkelen van de website telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd. Leverancier kan tevens een vooruitbetaling verlangen.
9.2.      Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of door leverancier anders kenbaar gemaakt, is in de prijs voor de ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden tevens de vergoeding voor het recht tot gebruik van de website begrepen.
9.3.      Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is in de vergoeding voor het ontwerpen en ontwikkelen van de website niet begrepen een vergoeding voor de door cliënt benodigde hulpprogrammatuur, ‘content management systeem’, installatiediensten en het onderhoud en beheer van de website. Evenmin is in de gebruiksrechtvergoeding begrepen het verlenen van ondersteuning aan de technische en inhoudelijke beheerders van de website. Deze werkzaamheden en diensten worden in voorkomend geval separaat tegen de gebruikelijke tarieven van leverancier in rekening gebracht.
 
10.     Garantie
10.1.   Leverancier staat er niet voor in dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van web- en internetbrowsers en eventuele andere programmatuur. Leverancier staat er evenmin voor in dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.
10.2.   Leverancier garandeert niet dat de website geschikt is voor het door cliënt beoogde gebruik of doel. Leverancier garandeert evenmin dat de website zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Cliënt aanvaardt dat fouten en gebreken in de werking van een website het gevolg kunnen zijn van de handelwijze van een of meer derden.
10.3.   Leverancier zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen aan hem toerekenbare fouten in de weergave van de inhoud van de website of gebreken in de technische werking van de website binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij leverancier zijn gemeld. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de website in opdracht van cliënt is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval leverancier volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. Leverancier kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van cliënt of van andere niet aan leverancier toe te rekenen oorzaken of indien de fouten of gebreken bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. De herstelverplichting vervalt indien cliënt zonder schriftelijke toestemming van leverancier wijzigingen in de website aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
10.4.   Herstel van fouten of gebreken zal geschieden op een door leverancier te bepalen locatie. Leverancier is steeds gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de website aan te brengen.
10.5.   Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
10.6.   Leverancier heeft geen verplichting tot herstel voor fouten of gebreken die na afloop van de in artikel 10.3 van dit hoofdstuk bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een separate onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.
 
11.     Aansprakelijkheid
11.1.   Onverminderd het bepaalde in het hoofdstuk Algemeen geldt ten aanzien van aansprakelijkheid tevens het bepaalde in dit artikel. Iedere aansprakelijkheid van leverancier voor het – al dan niet tijdelijk - niet beschikbaar zijn van de door leverancier ontworpen, ontwikkelde, onderhouden of beheerde website is uitgesloten. Tevens is iedere aansprakelijkheid van leverancier voor het niet, niet juist of niet volledig presenteren van de inhoud van de website alsook voor het vrijkomen van - al dan niet vertrouwelijke- gegevens uit een besloten deel van de website, uitgesloten.

Hoofdstuk 6: Aanvullende voorwaarden voor de dienst “web hosting en hosting”
1.        Toepasselijkheid
1.1.      De bepalingen van dit hoofdstuk zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van het hoofdstuk Algemeen. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van het hoofdstuk Algemeen en de bepalingen van het onderhavige hoofdstuk, prevaleren deze laatste.
1.2.      Leverancier is wederverkoper van hostingdiensten van derden, hierna te noemen voorverkoper. Op deze voorwaarden zijn tevens van toepassing de algemene (leverings)voorwaarden van deze voorverkoper, alsmede de door hem opgestelde regels, zoals maar niet beperkt tot: de huisregels, faire-use policy, gedragscodes, etc. Leverancier zal cliënt of haar verzoek hiervan op de hoogte brengen en haar mededelen waar cliënt deze voorwaarden en regelingen kan vinden.
 
2.        De hostingdiensten
2.1.      Leverancier zal de met cliënt overeengekomen hostingdiensten via het systeem of de infrastructuur van voorverkoper leveren.
2.2.      Indien de overeenkomst de terbeschikkingstelling van schijfruimte van apparatuur omvat, zal cliënt de overeengekomen schijfruimte niet overschrijden, tenzij de overeenkomst de gevolgen hiervan uitdrukkelijk regelt. Cliënt zal de schijfruimte alleen gebruiken voor het plaatsen van één of meer in de overeenkomst genoemde webpagina’s van een website of een totale website. De overeenkomst behelst de terbeschikkingstelling van schijfruimte op een uitsluitend en specifiek voor cliënt gereserveerde server alleen indien dat schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. Alle gebruik van schijfruimte, dataverkeer en overige belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de overeengekomen maxima en onderhevig aan de huisregels van leverancier of diens voorverkoper zoals opgesteld ten behoeve van en geldend voor afnemers. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het dataverkeer dat in een bepaalde periode niet door cliënt is gebruikt, niet kunnen worden overgedragen naar een volgende periode. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal leverancier een extra vergoeding in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor gebruikelijke tarieven.
2.3.      Indien de overeenkomst de verschaffing van toegang tot internet omvat, zal leverancier, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zich er naar beste kunnen voor inspannen om verbindingen via het systeem van leverancier of zijn voorverkoper met het internet tot stand te brengen, inclusief het ter beschikking stellen van de door leverancier gehoste website. Leverancier is niet verantwoordelijk voor de infrastructuur van cliënt of die voorverkoper noch van derden.
2.4.      Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is cliënt verantwoordelijkheid voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Cliënt is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot cliënt staan. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal cliënt zelf de (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en door cliënt gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
2.5.      Indien de dienstverlening van leverancier op grond van de overeenkomst tevens ondersteuning aan gebruikers omvat, zal leverancier telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de gehoste websites. Leverancier kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. Leverancier zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een adequate termijn in behandeling nemen. Leverancier kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Ondersteuning wordt, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van leverancier.
2.6.      De overeenkomst omvat het verzorgen of ter beschikking stellen van backup-, uitwijk- en recoverydiensten uitsluitend indien dit schriftelijk is overeengekomen.
2.7.      Indien leverancier op grond van de overeenkomst diensten voor cliënt verricht met betrekking tot een domeinnaam, zoals onder meer aanvraag, verlenging of vervreemding of overdracht aan een derde, dan dienen de regels en werkwijze van de betreffende instantie(s) in aanmerking genomen te worden. Desgevraagd zal leverancier een schriftelijk exemplaar van die voorwaarden aan cliënt ter hand stellen. Leverancier aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van de dienstverlening of het behalen van de door cliënt beoogde resultaten.
2.8.      Cliënt is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van overeengekomen tarieven, de bij leverancier gebruikelijke tarieven verschuldigd.
2.9.      Leverancier staat er niet voor in dat een door cliënt gewenste domeinnaam aan cliënt wordt toegekend.
2.10.   Leverancier is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud en samenstelling van de domeinnaam en het gebruik dat van de domeinnaam wordt gemaakt. Cliënt staat er jegens leverancier voor in dat hij gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat gebruik ervan niet onrechtmatig jegens één of meer derden is. Cliënt vrijwaart leverancier voor iedere aanspraak van een derde die verband houdt met de domeinnaam, ook indien de domeinnaam van cliënt niet door leverancier is geregistreerd.
2.11.   Uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen omvat de overeenkomst ook het aan cliënt ter beschikking stellen van e-mailadressen. Partijen zullen het aantal ter beschikking te stellen e-mailadressen overeenkomen.
2.12.   Indien de overeenkomst een websitepakket behelst, dat wil zeggen, het ontwikkelen en na ontwikkelen en oplevering hosten van deze website op de systemen van leverancier of zijn voorverkoper, zijn de bepalingen van hoofdstuk 6 tevens van toepassing.
2.12.1. Het is cliënt in geval van een websitepakket, slechts toegestaan, de door leverancier geleverde hostingdienst uitsluitend te gebruiken voor de in de overeenkomst gespecificeerde website en eventuele e-mail faciliteiten, tenzij anders is overeengekomen.
3.        Uitvoering dienstverlening
3.1.      Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
3.2.      Leverancier verricht de dienstverlening slechts in opdracht van cliënt. Indien leverancier op grond van een verzoek of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van cliënt, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan cliënt in rekening worden gebracht.
3.3.      Leverancier kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de dienstverlening aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij cliënt geldende procedures tot gevolg hebben, zal leverancier cliënt hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van cliënt.
3.4.      De voorverkoper of Leverancier kan de dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor onderhoud. De buitengebruikstelling zal niet langer duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na overleg met cliënt.
3.5.      Cliënt zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde anti-virusprogrammatuur in werking hebben.
 
4.        Gedragsregels; Notice and Take Down
4.1.      Indien leverancier of zijn voorverkoper algemeen voor al zijn cliënten of gebruikers van zijn infrastructuur geldende gedragsregels hanteert, dan zal leverancier die desgevraagd aan cliënt verstrekken en zal cliënt verplicht zijn deze gedragsregels stipt en onverkort na te leven. Steeds en in alle gevallen zal cliënt zich zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen. Cliënt zal te allen tijde in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden eerbiedigen, de privacy van derden respecteren, niet in strijd met de wet gegevens verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s verspreiden en zich onthouden van strafbare feiten en schending van enige andere wettelijke verplichting.
4.2.      Teneinde eventuele aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is leverancier of zijn voorverkoper steeds gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico van cliënt. Cliënt is gehouden op eerste schriftelijk verzoek van leverancier informatie onverwijld te verwijderen, bij gebreke waarvan leverancier gerechtigd is naar keuze de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Leverancier is voorts gerechtigd bij schending of dreigende schending van de bepaling van artikel 4.1 aan cliënt per onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot systemen van leverancier te ontzeggen. Het voorgaande laat uitdrukkelijk onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere rechten door leverancier jegens cliënt. Leverancier is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens cliënt aansprakelijk te zijn.
4.3.      Van leverancier kan niet verlangd worden zich een oordeel over gegrondheid van de aanspraken van derden of van het verweer van cliënt te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en cliënt. Cliënt zal zich ter zake met de betreffende derde hebben te verstaan en leverancier schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden informeren.
 
5.        Service Level Agreement
5.1.      Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Cliënt zal leverancier steeds informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau worden gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid gemeten met buitenbeschouwinglating van vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud alsmede met omstandigheden die buiten de invloedssfeer van leverancier of zijn voorverkoper zijn gelegen en met inachtneming van de dienstverlening als geheel gedurende de duur van de overeenkomst. Behoudens tegenbewijs zal de door leverancier of zijn voorverkoper gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.
 
6.        Duur en verhuizing van website
6.1.      De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij cliënt of leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de betreffende periode.
6.1.1.    Indien de overeenkomst een consumentkoop betreft als bedoelt in boek 7 BW, zijn partijen gerechtigd na de oorspronkelijke periode de overeenkomst, met inachtneming van een maand opzegtermijn, op te zeggen.
6.2.      Slechts indien schriftelijk overeengekomen, zal leverancier bij of na het einde van de overeenkomst - tegen betaling door cliënt van een dan door leverancier te bepalen vergoeding alsook met inachtneming door cliënt van alle andere dan door leverancier bepaalde condities – meewerken aan het overzetten van de website en het bijbehorende domein naar cliënt of naar een andere leverancier van webhostingdiensten.


 
7.        Betaling
7.1.      Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door leverancier te verlenen diensten telkens per kalendermaand vooraf verschuldigd.
7.2.      Indien bij aangaan van de overeenkomst een korting wegens vooruitbetaling is aangeboden of bedongen, zal deze korting gelden voor de duur van de oorspronkelijke periode, waarna deze opnieuw kan worden bedongen of aangeboden, echter heeft client nooit automatisch recht op deze korting.
 
8.        Garantie
8.1.      Leverancier of diens voorverkoper staat er niet voor in dat de dienstverlening foutloos of zonder onderbrekingen wordt verleend. Leverancier kan mede wegens de aard en werking van internet er niet voor instaan dat internet te allen tijde beschikbaar of toegankelijk is en dat de door leverancier of diens voorverkoper gehoste websites te allen tijde ongestoord en continu beschikbaar en raadpleegbaar zijn.
8.2.      Leverancier is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de dienstverlening. Cliënt zal de resultaten van de dienstverlening zelf regelmatig controleren.
8.3.      Cliënt zal op basis van de door leverancier verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Leverancier verklaart zich bereid om op verzoek van cliënt naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere maatregelen door cliënt tegen door leverancier te stellen (financiële) voorwaarden. Leverancier is nimmer verantwoordelijk voor herstel van verminkte of verloren gegevens.
8.4.      Bij cliënt ligt de verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de dienst door cliënt worden verwerkt. Cliënt staat er jegens leverancier voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Cliënt vrijwaart leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van deze overeenkomst.
 
9.        Verwerking van persoonsgegevens
9.1.      Cliënt garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door cliënt of derden worden ingevoerd of verwerkt in de website of anderszins door leverancier of diens voorverkoper gehost of verwerkt worden.
9.2.      Onverminderd het bepaalde in het hoofdstuk Algemeen ligt bij cliënt de verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de dienst door cliënt worden gehost of verwerkt. Cliënt staat er jegens leverancier voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Cliënt vrijwaart leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
9.3.      Cliënt heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij cliënt. Partijen houden het er voor dat leverancier ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is. Cliënt zal zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door cliënt na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van leverancier begrepen en komen volledig voor rekening van cliënt.

Hoofdstuk 7: Aanvullende voorwaarden voor de dienst “Advisering, consultancy en projectmanagement”
1.        Toepasselijkheid
1.1.      De bepalingen van dit hoofdstuk zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van het hoofdstuk Algemeen. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van het hoofdstuk Algemeen en de bepalingen van de onderhavige hoofdstuk, prevaleren deze laatste.
1.2.      De bepalingen van dit hoofdstuk zijn tevens onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van het hoofdstuk Aanvullende voorwaarden voor de dienst support en consultancy / advisering. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van het hoofdstuk Aanvullende voorwaarden voor de dienst support en consultancy / advisering. en de bepalingen van de onderhavige hoofdstuk, prevaleren deze laatste.
 
2.        Dienstverlening
2.1.      Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
2.2.      De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de inspanning van leverancier, de kwaliteit van de gegevens en informatie die cliënt verstrekt en de medewerking van cliënt en relevante derden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal leverancier zich daarom niet tevoren willen verbinden aan een doorlooptijd van de opdracht en dient een eventuele uitspraak omtrent de doorlooptijd gezien te worden als een vrijblijvende indicatie waaraan cliënt geen rechten kan ontlenen.
2.3.      Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is leverancier gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
2.4.      Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, is leverancier gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van cliënt op te volgen. Leverancier is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van leverancier.
2.5.      Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is leverancier steeds gerechtigd na overleg met cliënt deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.
2.6.      De door leverancier in te zetten medewerkers zullen beschikken over de met cliënt schriftelijk overeengekomen kwalificaties.
2.7.      Indien leverancier dienstverlening verricht op basis van door cliënt aan te leveren gegevens, dan zullen deze gegevens overeenkomstig de door leverancier te stellen voorwaarden door cliënt worden geprepareerd en voor rekening en risico van cliënt aangeleverd. Cliënt staat er voor in dat alle door hem aan leverancier ter uitvoering van de dienstverlening ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan leverancier verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van leverancier.
2.8.      De dienstverlening van leverancier wordt uitsluitend verricht op en planningen en werkzaamheden zijn erop gebaseerd dat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met cliënt, werkzaamheden door leverancier worden verricht op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van leverancier.
2.9.      Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het gebruik dat cliënt maakt van een door leverancier afgegeven advies steeds voor rekening en risico van cliënt.
2.10.   In voorkomend geval rust de bewijslast dat de dienstverlening en de resultaten van de dienstverlening van leverancier niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam leverancier mag worden verwacht, geheel bij cliënt, onverminderd het recht van leverancier met alle middelen tegenbewijs te leveren.
 
3.        Rapportage
3.1.      Leverancier zal cliënt op de schriftelijk overeengekomen wijze periodiek informeren over de uitvoering van de werkzaamheden via de door cliënt aangewezen contactpersoon. Cliënt zal leverancier schriftelijk op voorhand omstandigheden melden die voor leverancier van belang zijn of kunnen zijn, zoals over de wijze van rapporteren, de vraagpunten waarvoor cliënt aandacht wenst, prioriteitenstelling van cliënt, beschikbaarheid van middelen en personeel van cliënt en bijzondere of voor leverancier mogelijk niet bekende feiten of omstandigheden. Cliënt zal zorg dragen voor de verdere verspreiding en kennisneming van de door leverancier verstrekte inlichtingen binnen de organisatie van cliënt en deze inlichtingen mede op basis daarvan beoordelen en leverancier hiervan op de hoogte stellen.
3.2.      Indien een door leverancier ingezette medewerker deel uitmaakt van een project- of stuurgroep waarvan tevens één of meer personen deel uitmaken die door cliënt zijn aangewezen, dan zal de verstrekking van inlichtingen plaatsvinden op de wijze zoals voor de project- of stuurgroep is voorgeschreven. Besluiten genomen in een dergelijk samengestelde project- of stuurgroep binden leverancier slechts indien de besluitvorming geschiedt met inachtneming van hetgeen daaromtrent schriftelijk tussen partijen is overeengekomen of, bij gebreke van schriftelijke afspraken daaromtrent, indien leverancier de besluiten schriftelijk heeft aanvaard. Leverancier is nimmer gehouden een besluit te aanvaarden indien dat naar zijn oordeel onverenigbaar is met de inhoud van de overeenkomst van partijen. Cliënt staat er voor in dat de personen die door hem zijn aangewezen om deel uit te maken van een project- of stuurgroep waaraan ook personen van leverancier deel uitmaken, gerechtigd zijn voor cliënt bindende besluiten te nemen.
3.3.      In verband met de continuïteit van de werkzaamheden zal cliënt een contactpersoon of contactpersonen aanwijzen die voor de duur van de werkzaamheden van leverancier als zodanig zal / zullen fungeren. Contactpersonen van cliënt zullen beschikken over de nodige ervaring, specifieke materiekennis en inzicht in de gewenste doelstellingen van cliënt.
3.4.      Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier is cliënt niet gerechtigd een mededeling aan derden te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van leverancier en / of de inhoud van de adviezen of rapportages van leverancier. Cliënt zal de adviezen of rapportages van leverancier niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken.
 
4.        Betaling
4.1.      Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door leverancier verleende diensten telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd.
4.2.      Behoudens andersluidende afspraken zal leverancier inzicht verschaffen in de verrichte werkzaamheden, tijdsbesteding en voor cliënt gemaakte kosten op de voor leverancier gebruikelijke wijze.